Start
Information
Anslagstavla
Bli medlem
Försäkringar
Om oss
Avsluta uppdrag
  - Uppdrag
  - Vem kan ansöka
  - Kostnad
  - Bankbyte

Video - Rollkoll
Medlemssida
Ensamkommande barn
Bankfolder
Redovisningsprogram
Styrelseinfo
Länkar
Tips
Debattforum
Kontakta oss
GDPR

Uppdrag

God Man/Förvaltare - utses för den som på grund av ohälsa eller annan anledning är oförmögen att sköta sin ekonomi, bevaka sina rättigheter eller sörja för sin person. Även ensamkommande flyktingbarn får en God Man.
Uppdraget sägs vara "ensamjobb" vilket föreningen kan råda bot för.
Dessa uppdrag beskrivs mer utförligt på länkar till vänster.
 
Genom medlemsmöten utbildar föreningen i aktuella frågor, nätverksbildning, utbyte av erfarenheter, rådgivning och förmedling till ”rätt kontakt”.

Ibland kan behovet av att få prata av sig problem som uppstått vid t ex årsräkningen vara stort och här är föreningen till stor hjälp.

 

Föreningens styrelse söker alltid finna medlemmar som har specialkunskap inom områden som kan vara aktuella i uppdraget och med deras hjälp öka efterfrågad kunskap.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

God man - sköter huvudmannens ekonomi och tillgångar och ska i många fall också sörja för att huvudmannen får den hjälp som denne behöver, t.ex. bostadsbidrag, hemtjänst, sjukvård o.s.v.

Huvudmannen - ska i princip samtycka till de åtgärder och beslut som gode mannen vidtar. Om huvudmannen inte alls klarar att ta hand om sig själv och sina tillgångar kan tingsrätten i stället för god man utse en förvaltare, som på egen hand råder över huvudmannens ekonomi.

Tingsrätten - utser god man. En person kan själv begära att få en god man men även närstående eller överförmyndaren/överförmyndarnämnden kan göra det. Den person som fått en god man kallas huvudman.

Överförmyndaren/Överförmyndarnämnden har även dom tillsyn över gode männen/förvaltarna. Överförmyndarna granskas i sin tur av länsstyrelserna.

Arvode - God man/förvaltare får arvode för sitt uppdrag. Det betalas av huvudmannen (om denne har en årsinkomst som överstiger 2,65 av årets prisbasbelopp (2013, 45.000 kronor) och fastställs av överförmyndarnämnden. God man/förvaltare ska årligen till överförmyndaren redovisa hur huvudmannens ekonomi och tillgångar har hanterats.


Källa: Handikappupplysningen Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Sveriges Domstolar, PRO Pensionären 5/6 2013.

 
2019 © Solna God Man- och Förvaltarförening | Uppdaterad 2019-02-14